Kerk op Dordt

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 6

Zondag 24 maart Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Ds. R.-L. Dewandeler
Zondag 24 maart Waalse kerk Breda 11.00 uur: Mw. D. Zantingh

Op zondag 24 maart zal in Dordrecht ds. Roger Dewandeler voorgaan. Samen vieren we dan het Heilig Avondmaal in de kring. Mw. Dieuwertje Zantingh leidt op die dag de dienst in de Waalse kerk van Breda.
In de Waalse kerken zingen en bidden we in het Frans. Een samenvatting van de preek op papier helpt daarbij om het Evangelie goed te verstaan. Ook kan er na de dienst, tijdens de koffie (in het Nederlands) worden nagesproken, uiteraard.
In veel Waalse kerken wordt op een of andere manier (extra) aandacht besteed aan de Franse cultuur. In Dordrecht gebeurt dat bijvoorbeeld door het houden van culturele avonden, met literaire of muzikale thema’s. Op vrijdag 22 maart a.s. wordt in de Trinitatiskapel de film “Welcome” vertoond, een werk van Philippe Lioret (2009). De origineel Franse versie, (ondertiteld in het Nederlands), vertelt het verhaal van een jonge Koerd die op spectaculaire wijze via Frankrijk naar Engeland probeert te komen. Na de film vertelt Mr. Yves Moulin over zijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen in Frankrijk. Om 19.00 staat de koffie klaar. Entree € 5,00. Soyez les bienvenu(e)s!
Op www.egliseswallonnes.nl vindt u berichtgeving over andere Waalse kerken in ons land.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Dimanche le 24 mars Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Pr. R.-L. Dewandeler
Dimanche le 24 mars Eglise Wallonne Breda 11h00 : Mw. D. Zantingh

Le dimanche 24 mars le pasteur Roger Dewandeler présidera le culte à Dordrecht. Nous célébrerons la Sainte Cène dans le cercle. Ce même jour, Mme Dieuwertje Zantingh conduira le culte à Breda.
Dans les églises wallonnes nous chantons et prions en français. Un résumé de la prédication sur papier nous aide à mieux comprendre l’Evangile. En outre on peut en parler (en néerlandais) pendant le café après le culte.
Plusieurs églises wallonnes sont aussi un lieu représentatif de la culture francophone. A Dordrecht on organise quelques fois par an une soirée consacrée à la littérature, la chanson ou le cinéma de langue française. Le vendredi 22 mars, à la Trinitatiskapel, sera projeté le film « Welcome » de Philippe Lioret (2009), où il s’agit d’un jeune Kurde, parvenu en France, qui s’entraîne à la natation dans l’espoir de parvenir à traverser la Manche et rejoindre l’Angleterre. Après le film, Mr. Yves Moulin, nous parlera de son travail comme président bénévole de l’association « 100 pour 1 hébergement » à Mulhouse. Le café est prêt à 19h00. On vous demande une contribution de € 5,00 p.p. pour la soirée (consommation incluse). Soyez les bienvenu(e)s!
Sur www.egliseswallonnes.nl vous trouverez plus d’informations sur les autres Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 5

Zondag 10 maart Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Dhr. K. Bakker
Zondag 10 maart Waalse kerk Breda 11.00 uur: Ds. R.-L. Dewandeler

Onlangs was het Valentijnsdag, niet bepaald een dag die veel aandacht krijgt in een blad van de Protestantse kerk. Voor onze Waalse gemeente is 14 februari echter elk jaar een dag die we kennen als de datum waarop ooit de eerste kerkenraadsvergadering van de Eglise Wallonne in Dordrecht werd gehouden. Dat was in 1586, nu 433 jaar geleden, midden in de Tachtigjarige Oorlog. Zo’n historisch feit geeft ons energie om voort te bouwen aan een gemeenschap die ooit onder moeilijke omstandigheden is ontstaan en nu ook vaak bedreigd wordt door negatieve berichtgeving en kerksluitingen. Daarom verheugt het ons bijvoorbeeld dat we kunnen aankondigen dat op zondag 10 maart dhr. Kees Bakker voor zal gaan in de Franstalige dienst in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Dhr. Bakker is Chapelain Doyen de l’Ordre St. Lazaire de Jérusalem, hulpprediker in de Anglicaanse kerk, en gaat regelmatig voor, ook in andere Waalse kerken in ons land. In de dienst die op die zelfde zondag in de Waalse Kerk van Breda wordt geleid door ds. Roger Dewandeler, zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. In beide kerken wordt gecollecteerd voor het werk van het Diakonaal Aandachtscentrum.
Soyez les bienvenu(e)s!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 10 mars Trinitatiskapel Dordrecht 10h30: Mr. K. Bakker
Le dimanche 10 mars Eglise wallonne Breda 11h00: Pr. R.-L. Dewandeler

Récemment c’était la Saint-Valentin, une fête sans importance dans l’église protestante. Pour notre communauté pourtant, le 14 février est un jour que nous reconnaissons comme date de la première réunion de l’Eglise Wallonne à Dordrecht, en 1586, en pleine Guerre de Quatre-vingts ans, il y a 433 années. Une telle donnée historique évoque de l’énergie pour continuer à construire la communauté, qui fut créé jadis dans des circonstances difficiles, et qui est soumise de nos jours aussi à des informations négatives et à des fermetures de temples. C’est pourquoi nous nous nous réjouissons de pouvoir annoncer que le dimanche 10 mars Mr. Kees Bakker présidera le culte en français à la Trinitatiskapel, Dordrecht. Mr. Bakker est Chapelain Doyen de l’Ordre St. Lazaire de Jérusalem, assistant-prédicateur dans l’Eglise Anglicane et ik célèbre régulièrement des cultes dans des églises wallonnes aux Pays-Bas.
Dans le culte qui aura lieu ce même dimanche à Breda, le pasteur Roger Dewandeler célébrera la Sainte-Cène. Pendant les deux cultes la deuxième collecte est destinée au Diakonaal Aandachtcentrum.
Soyez les bienvenu(e)s!

Sur www.egliseswallonnes.nl vous trouverez plus d’informations sur les autres Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 4

Zondag 24 februari Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Ds. R.-L. Dewandeler
Zondag 24 februari Waalse kerk Breda 11.00 uur: Ds. E. Rooze

Op zondag 17 februari gaat ds. Roger Dewandeler voor in een “culte musical” in Middelburg, een van de drie Franstalige DoBreMi – kerken. Regelmatig wordt daar door studenten van de Roosevelt Academy muzikale ondersteuning verleend tijdens een middagdienst. De ochtenddienst van zondag 24 februari in Breda zal worden geleid door ds. E. Rooze uit Antwerpen. In de Trinitatiskapel van Dordrecht gaat dan ds. Roger Dewandeler voor.
In de kerkenraadsvergadering van 7 februari spraken we o.a. over voorbereidingen voor de Goede Week en de Paasdienst, de verdeling van taken in de nieuw samengestelde kerkenraad, de AVG, die ook van toepassing is voor (plaatselijke) kerken, het bezoek aan de Protestantse gemeente in Rixensart (B), de classis en de Waalse Ring. Ook is er nagedacht over mogelijke vormen van samenwerking tussen de drie kerkgenootschappen die hun kerkdiensten in de Trinitatiskapel houden. Een vruchtbare vergadering in levende Waalse gemeente!
Op www.egliseswallonnes.nl vindt u berichtgeving over andere Waalse kerken in ons land.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 24 février Trinitatiskapel Dordrecht 10h30: Pr. R.-L. Dewandeler
Le dimanche 24 février Eglise Wallonne Breda 11h00: Pr. E. Rooze

Le dimanche 17 février le pasteur Roger Dewandeler présidera un « culte musical » à Middelbourg, dans une des trois églises DoBreMi francophones. Des étudiants en musique de la« Roosevelt Academy » y contribuent régulièrement à un culte de l’après-midi. Le 24 février le culte à Breda sera conduit par le pasteur Rooze d’Anvers et celui à Dordrecht à la Trinitatiskapel par le pasteur Dewandeler.
Lors de la réunion du consistoire du 7 février on a parlé entre autres des préparations pour la Semaine Sainte, le culte de Pâques, la répartition des tâches du consistoire étant renouvelé, l’ « AVG » qui s’applique aussi aux églises (locales), la visite à la communauté protestante à Rixensart (B), la Classe et la Réunion Wallonne. En plus on a pensé à des manières de collaborer avec les trois communautés qui tiennent leur cultes dans la Trinitatiskapel. Une réunion fructueuse d’une paroisse wallonne vivante !
Sur www.egliseswallonnes.nl vous trouverez plus d’informations sur les autres Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 3

Zondag 10 februari Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Mw. D. Zantingh
Zondag 10 februari Waalse kerk Breda 11.00 uur: Dhr. Eric Jehin

Op zondag 10 februari wordt er zowel in Dordrecht als in Breda een kerkdienst gehouden in de Franse taal. Mevr. Zantingh uit Lelystad gaat voor in de Trinitatiskapel en dhr. Jehin uit Luik leidt de dienst in de Waalse kerk van Breda. In de maandelijkse bijeenkomsten van de cercle de discussion in Dordrecht worden al voorbereidingen getroffen voor de Vespers van Goede Vrijdag. Teksten uit “La Passion” van Leconte de Lisle zullen dan door deelnemers worden gelezen, afgewisseld door samenzang. De kerkenraad dankt mevr. Elly Kranendonk, voor wie na 8 jaar de termijn van ouderling nu is beëindigd. Daarnaast denken we aan ons nieuwe kerkenraadslid Jean Vidal Moukimou die binnen enkele weken tot tweemaal toe afscheid heeft moeten nemen van een van zijn broers.
Op www.egliseswallonnes.nl vindt u berichtgeving over andere Waalse kerken in ons land.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Le dimanche 10 février Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Mme Dieuwertje Zantingh
Le dimanche 10 février Eglise Wallonne Breda 11h00 : Mr Eric Jehin

Le dimanche 10 février il y aura un culte en français à Dordrecht aussi bien qu’à à Breda. Mme Zantingh de Lelystad présidera le culte dans la Trinitatiskapel et Mr. Jehin de Liège le tiendra au temple wallon à Breda.
En préparation des Vêpres du Vendredi Saint les membres du cercle de discussion, répètent déjà des extraits de « La Passion » de Leconte de Lisle. Ces textes y seront lus, alternés par des chants, des moments de silence et des prières.
Le consistoire remercie Mme Elly Kranendonk de son temps et son énergie, montrés durant huit ans de son ministère comme ancienne. En plus on pense à notre nouveau membre du consistoire, Mr. Jean Vidal Moukimou, qui a dû faire ses adieux à deux de ses frères, dans une période de quelques semaines.
Sur www.egliseswallonnes.nl vous trouverez plus d’informations sur les autres Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 2

Zondag 27 januari Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Dhr. Peter Stemerding
Zondag 27 januari Waalse kerk Breda 11.00 uur: Ds. Roger Dewandeler

Het jaar 2019 is voor leden en vrienden van de Waalse gemeenten in Nederland begonnen met een Journée wallonne. Ruim 40 Walen ontmoetten elkaar op zaterdag 12 januari in de Waalse kerk van Den Haag. In het ochtendprogramma werd in kleine groepen het geloofsgesprek gevoerd aan de hand van diverse op de bijbel georiënteerde citaten. Er werd gezongen, gebeden, gegeten en ’s middags was er volop gelegenheid voor de diverse gemeenten en commissies om met elkaar vreugden en eventuele zorgen te delen. Ook was er ruim aandacht voor de onderwerpen die in de Generale Synode worden behandeld. Na de reorganisatie van de classes in de PKN in het kader van Kerk 2025 was dit een eerste – geslaagde – bijeenkomst van de Waalse Ring onder de nieuwe naam. De volgende Journée wallonne zal gehouden worden op Hemelvaartsdag 30 mei in de Waalse kerk van Amsterdam.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Le dimanche 27 janvier Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Mr. P. Stemerding
Le dimanche 27 janvier Eglise Wallonne Breda 11h00 : Pr. Roger Dewandeler

Pour les membres et amis des églises wallonnes aux Pays-Bas l’année 2019 a démarré par une Journée Wallonne. Le samedi 12 janvier une quarantaine de Wallons se sont rencontrés à l’église wallonne de La Haye. Durant la matinée un dialogue sur la foi se déroulait en petits groupes, guidé par des citations, basées sur la bible. On chantait, priait et mangeait ensemble. Dans l’après-midi il y avait tant d’occasions pour les communautés et les commissions d’échanger des joies et soucis. Beaucoup d’attention a été donnée aussi aux sujets qui sont traités dans le Synode Général. Après la réorganisation des classes de la PKN c’était une rencontre réussie de la Waalse Ring, sous ce nouveau nom. La Journée wallonne suivante se tiendra le 30 mai, c’est le jour de l’Ascension, dans l’église wallonne d’ Amsterdam.
Jacques Uitterlinde, tél. 0031 652 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Evènements
  • 18 mars 19h30 Chorale à la Trinitatiskapel
  • 22 mars 3e Vendredi de la francophonie: cinéma. Chapelle ouverte à 19h – film à 19h30
  • 25 mars Trinitatiskapel Cercle de discussion
  • 27 mars 14h30 Chorale à la Trinitatiskapel
  • 2 avril 14h30 Chorale à la Trinitatiskapel
  • 7 avril 12 h00 (après le culte ) Chorale à la Trinitatiskapel
  • 11 avril Consistoire
  • 16 avril 14h30 Chorale à la Trinitatiskapel
  • 19 avril Vendredi Saint, vêpres