Kerk op Dordt

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 14

Zondag 14 juli 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. Roger Dewandeler

Enkele maanden geleden besloot de kerkenraad in overleg met de familie van Ringelesteijn om op 14 juli een openluchtdienst te houden bij hen in Numansdorp. Tijdens de voorbereiding bleek echter dat door afwezigheid van leden en vrienden in verband met vakantie de organisatie hiervan tot problemen zou leiden. De kerkdienst gaat uiteraard wel gewoon door, maar nu op de ons vertrouwde plaats in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat in Dordrecht. Ds Roger Dewandeler zal deze dienst leiden. Organist is Bart van Buitenen en de tweede collecte is voor ons “Fonds Aide d’urgence”, waaruit we onder andere de familie van den Ende – Etienne in Haïti ondersteunen.
Op zaterdag 13 juli vindt in de Trinitatiskapel om 15.00 uur de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Solène Guggisberg en Garth Schonfield. Beiden zijn regelmatig in onze diensten aanwezig en vroegen als vrienden van onze Waalse gemeente de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk in een Waalse dienst. Alweer een reden tot dankbaarheid! Ds. Dewandeler zal de zegen uitpreken over het echtpaar.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 14 juillet 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr Roger Dewandeler

Il y a quelques mois le consistoire a pris la décision d’organiser un culte champêtre le 14 juillet sur le terrain de la famille Van Ringelesteijn à Numansdorp. Durant les préparations nous avons dû constater que l’absence de membres à cause des vacances rendrait une bonne organisation impossible. Il va sans dire que ce culte aura lieu, mais comme d’habitude au temple à la Vriesestraat à Dordrecht. Le pasteur Roger Dewandeler le présidera. L’organiste sera Bart van Buitenen et la deuxième collecte sera pour le Fonds Aide d’urgence, dont on soutient entre autres la famille van den Ende – Etienne en Haïti.
Le samedi 13 juillet, à 15h00, aura lieu dans la Trinitaitkapel la bénédiction religieuse du mariage de Solène Guggisberg en Garth Schonfield. Les deux assistent fréquemment à nos cultes et, étant amis de notre communauté wallonne, ils ont demandé la confirmation de leur mariage dans un culte wallon. Encore une raison d’être reconnaissant! Le pasteur Dewandeler bénira le couple.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 13

Zondag 30 juni 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. K. Bakker

In het vorig kerkblad schreef ik over het programma dat gepland was rond het bezoek aan onze Belgische vrienden in Brussel en Rixensart. Nu kan ik melden dat dit Pinksterweekend onze verwachtingen ver heeft overtroffen: ontvangst, gastvrijheid, kerkdienst, maaltijden, gesprekken en samenzang….. onvergetelijk! Uiteraard zijn er afspraken gemaakt voor opnieuw een tegenbezoek in de toekomst.
In de kerkenraad is gesproken over de AVG, de Privacywetgeving die ook voor de kerken geldt. In het bulletin dat eind juli verschijnt zal worden uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke rechten onze leden en vrienden hebben.
Nu ieder weer veilig is teruggekeerd breekt er tijdelijk een wat rustiger periode aan: veel mensen, inclusief ons predikantenechtpaar gaan op vakantie en in verband met al lang bestaande afspraken zijn er in Breda geen Waalse diensten tijdens de zomerperiode. Op 30 juni zal er in de Trinitatiskapel een Waalse dienst worden gehouden, waarin ds. Kees Bakker zal voorgaan. Bart van Buitenen bespeelt het prachtig gerenoveerde orgel en Riet Ouwehand zal ouderling van dienst zijn. De tweede collecte is ook deze keer voor de missie.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 30 juin 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr K. Bakker

Dans la communication précédente j’ai parlé du programme envisagé pour la visite à nos amis belges à Bruxelles et Rixensart. Maintenant je peux mentionner que ce weekend de la Pentecôte a dépassé nos attentes : accueil, hospitalité, culte, repas, conversations et nos chants en commun….. inoubliable ! Il va sans dire que nous nous sommes promis de nous revoir à Dordrecht.
Le consistoire a parlé de l’AVG, (le règlement sur la protection des données générales), qui est aussi en vigueur pour les églises. Dans le bulletin qui sortira fin juillet on expliquera comment nous employons vos données personnelles et quels sont les droits de nos membres et amis.
Maintenant que tout le monde est rentré sain et sauf (de Rixensart), il y aura une période plus calme : beaucoup, le couple pasteur inclus, sont en vacances. A Breda on supprime toujours les cultes des mois de juillet et d’août.
Le dimanche 30 juin un culte wallon aura lieu dans la Trinitatiskapel. Le pasteur Kees Bakker le présidera. Bart van Buitenen jouera des orgues parfaitement restaurées, et Riet Ouwehand sera l’ancienne de service. La deuxième collecte sera destinée à la mission.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 12

Zondag 16 juni 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. R. Bennhamias
Zondag 23 juni 11.00 uur Eglise Wallonne Breda : ds. K. Bakker

De kopij voor het kerkblad moest uiterlijk zaterdag 8 juni zijn ingeleverd. Als alles volgens planning is verlopen waren we met een groep Walen uit Dordt, Breda en Middelburg intussen op weg naar België om daar met vrienden uit protestantse kerken het Pinksterweekend door te brengen. Op de heenweg maken we op uitnodiging van ds. Isabelle Detavernier-Blommaert een tussenstop bij de kerk van Brussel-Botanique om daar gezamenlijk te lunchen en een bezoek te brengen aan l’Eglise Protestante du Musée. Vervolgens reizen we door naar Rixensart voor een avond van ontmoeting met gemeenteleden daar. Een groot aantal van hen heeft ons logies aangeboden! Zondagmorgen treffen we elkaar dan in de Pinksterdienst. Het is de bedoeling dat we na de lunch vervolgens weer huiswaarts keren. Een mooi programma, dat zeker de banden zal versterken. Kerk-zijn is nooit solitair, maar altijd solidair met andere kerken, in de wijk of stad en in ons geval ook in Franstalig buitenland.
Na terugkeer concentreren we ons weer op Waalse diensten in de bekende kerkgebouwen in Dordrecht en Breda. Op zondag 16 juni gaat in Dordrecht ds. Richard Bennhamias voor, tot zijn emeritaat eind vorig jaar, Waals predikant te Amsterdam en Haarlem. In Breda zal de op zondag 23 juni in de Waalse kerk de dienst geleid worden door ds. Kees Bakker. In beide diensten is de tweede collecte bestemd voor MDO (Mission, Diaconie, Œcumène).

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 16 juin 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr. R. Bennhamias
Le dimanche 23 juin 11h00 Eglise Wallonne Breda : ds. K. Bakker

La copie pour ce bulletin devait être remise au plus tard le samedi 8 juin. Si le tout se déroule comme prévu, un groupe de Wallons de Dordt, Breda et Middelbourg était déjà parti en direction de la Belgique pour passer le week-end de la Pentecôte avec des amis des églises protestantes de là-bas. A l’aller on fait, à l’invitation de la pasteure Isabelle Detavernier-Blommaert escale à l’église Bruxelles-Botanique pour avoir le déjeuner ensemble. Puis on visitera l’Eglise Protestante du Musée. Ensuite on continuera la route de Rixensart pour une rencontre avec les membres et amis de cette communauté. La plupart d’entre eux nous ont offert une chambre avec petit déjeuner ! Le dimanche matin nous nous rencontrerons dans le centre Protestant pour le culte de la Pentecôte. On a dévisagé de rentrer aux Pays-Bas après le déjeuner.
Un beau programme, qui renforcera sans aucun doute nos liens. Etre église ce n’est jamais solitaire, mais toujours en solidarité avec d’autres églises dans le quartier, la ville, ou comme pour nous, avec des francophones à l’étranger.
Après le retour nous nous concentrerons aux cultes wallons dans nos églises habituelles à Dordrecht et Breda. Le dimanche 16 juin, le pasteur Richard Bennhamias (pasteur émérite d’Amsterdam et Haarlem) présidera le culte à Dordrecht. C’est le pasteur Kees Bakker qui conduira le culte à Breda, le dimanche 23 juin. La deuxième collecte des deux cultes est destinée à la MDO (Mission, Diaconie, Œcumène).

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 11

Zondag 2 juni 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. R.-L. Dewandeler (H.A.)
Zondag 9 juni 11.00 uur Eglise Wallonne Breda : geen dienst

Op zondag 2 juni zal de Franstalige kerkdienst in de Trinitatiskapel worden geleid door ds. Roger Dewandeler. In deze dienst zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Ouderling van dienst is Peter Wijntje, Blanche Makaya leidt de kindernevendienst en Jacques Uitterlinde speelt piano. De tweede collecte is voor het werk van MDO (Mission, Diaconie, Oecumene). ’s Middags zullen de leden van de kerkenraad van de Waalse gemeente Dordrecht – Breda met elkaar het afgelopen jaar evalueren en zich voorbereiden op de toekomst. ’s Avonds sluiten onze partners zich bij ons aan voor een gezamenlijke maaltijd.
Het Pinksterweekend brengen we met een twintigtal gemeenteleden door in Rixensart, ten zuiden van Brussel. In mei 2018 waren onze Belgische vrienden te gast in DoBreMi, de combinatie van de Waalse gemeenten van Dordrecht, Breda en Middelburg, waarna wij de uitnodiging ontvingen voor een tegenbezoek. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten, samen de omgeving te verkennen, een mooie Pinksterdienst mee te maken en goede gesprekken te hebben!
De oorspronkelijk geplande dienst in Breda op Pinksterzondag vervalt dan.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Le dimanche 2 juin 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr. R.-L. Dewandeler (Sante Cène)
Le dimanche 9 juin 11h00 Eglise wallonne Breda: pas de culte

Le dimanche 2 juin le culte francophone à la Trinitatiskapel sera présidé par le pasteur Roger Dewandeler. Nous y célébrerons la Sainte Cène. Peter Wjntje sera l’ancien de service.  Blanche Makaya animera l’école du dimanche et Jacques Uitterlinde jouera du piano. La deuxième collecte sera pour le travail de MDO (Mission, Diaconie, Œcuménisme). L’après-midi les membres du consistoire de la paroisse Dordrecht-Breda évalueront l’année passée et ils se prépareront à l’avenir. Le soir nos partenaires nous rejoindront pour le repas.
Une vingtaine de paroissiens passera le week-end de la Pentecôte à Rixensart, au sud de Bruxelles. En mai 2018 nos amis belges ont été accueillis à DoBreMi, la combinaison des paroisses wallonnes de Dordrecht, Breda et Middelbourg. A cette occasion ils nous ont invités à leur rendre visite. Nous nous réjouissons de les revoir, de visiter avec eux les environs de Rixensart, d’avoir un beau culte de la Pentecôte et de bonnes conversations!
Le culte du 9 juin à Breda sera annulé.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 10

Zondag 19 mei 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Mw. D. Zantingh
Zondag 26 mei 11.00 uur Eglise Wallonne Breda : Ds. R.-L. Dewandeler (H.A.)

Mw. Dieuwertje Zantingh uit Lelystad zal de dienst van zondag 19 mei a.s. leiden in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Bart van Buitenen bespeelt het orgel, Riet Ouwehand is ouderling van dienst en Blanche Makaya verzorgt de kindernevendienst. Het is goed om te memoreren dat er in Dordrecht geluidsopnamen worden gemaakt van de Waalse diensten. Als u zo’n opname thuis (nog eens) zou willen beluisteren op de computer krijgt u desgevraagd een toegangscode. In Breda is er een Franstalige dienst op zondag 26 mei, waarin ds. Roger Dewandeler zal voorgaan en het Heilig Avondmaal zal bedienen. De 2e collecte in beide diensten is voor de MDO (Mission, Diaconat, Œcumène). Graag wijzen we u op enkele activiteiten die gepland zijn, nog voor de zomer: “Divine qui vient dîner ce soir” (zaterdag 18 mei), de Journée Wallonne in Amsterdam op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) en het Pinksterweekend in Rixensart, België (op 8 en 9 juni). Als u belangstelling hebt, is het voor de organisatie zeer belangrijk dat u zich hiervoor inschrijft! De kerkenraad heeft een extra vergadering op zondagmiddag 2 juni. Gezamenlijk evalueren we dan het functioneren van ons Waals kerkbestuur: wat ging goed, wat kan beter, hoe ervaren predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hun ambt? Met de ervaring van vorig jaar zien we uit naar een weer zinvolle bijeenkomst!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 19 mai 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Mw. D. Zantingh
Le dimanche 26 mai 11h00 Eglise wallonne Breda: Pr. R.-L. Dewandeler (s.c.)

Mme Dieuwertje Zantingh de Lelystad présidera le culte prochain du dimanche 19 mai dans la Trinitatiskapel à Dordrecht. Bart van Buitenen jouera de l’orgue, Riet Ouwehand est ancienne de service et Blanche Makaya tiendra l’école du dimanche. Vous êtes au courant que le son des cultes wallons à Dordrecht est enregistré. Si vous voulez les écouter chez vous à l’ordinateur, veuillez demander le code d’entrée.
A Breda il y aura un culte en langue française le dimanche 26 mai, auquel Pr. Roger Dewandeler présidera. La Sainte Cène y sera célébrée.
La 2e collecte dans ces deux cultes est destinée à MDO (Mission, Diaconat, Œcumène). C’est avec plaisir que je mentionne les activités qui auront lieu avant l’été : “Divine qui vient dîner ce soir” (le samedi 18 mai), la Journée Wallonne à Amsterdam au jour de l’Ascension (le jeudi 30 mai) et le weekend de la Pentecôte à Rixensart, en Belgique, (les 8 et 9 juin). Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous! C’est très important pour l’organisation!
Une réunion spéciale aura lieu pour le consistoire l’après-midi du dimanche 2 juin. Ensemble nous évaluerons le fonctionnement de l’administration eccléciastique de la paroisse Dordrecht-Breda: qu’est-ce qui va bien, qu’est-ce qui doit être amélioré ? Le pasteur, les anciens, les diacres et les anciens-administrateurs, comment ont-ils vécu leur ministère ? Par l’expérience d’une réunion comparable de l’année passée nous attendons encore une réunion fructueuse!

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 9

Zondag 5 mei 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. R.-L.Dewandeler
Zondag 12 mei 10.30 uur Eglise Wallonne Breda : Ds. R.-L. Dewandeler

Op zondag 5 mei is er weer een Franstalige dienst in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Ds. Roger Dewandeler zal hierin voorgaan. Siem de Klerk begeleidt de gemeentezang op de vleugel en Irene Blom verzorgt de Kindernevendienst. De kerkenraad vergadert op donderdag 9 mei. Op maandag 13 mei komt om 20.00 uur de cercle de discussion weer bij elkaar. Het onderwerp voor deze avond zal nog worden vastgesteld.
De eerstvolgende kerkdienst in Breda vindt plaats op zondag 12 mei, ook onder leiding van ds. Dewandeler. De tweede collecte in beide diensten is bestemd voor de Mission. Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, zien Walen uit het hele land elkaar op een Journée Wallonne in Amsterdam. Een dag die in het teken zal staan van MDO (Mission, Diaconie et Oecumène). Intussen denken we aan de voorzitter van onze kerkenraad, César van Walsum, die herstellende is van een hartoperatie. Veel sterkte gewenst!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 5 mai Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Pr. Roger Dewandeler
Le dimanche 12 mai Eglise Wallonne Breda 11h00 : Pr. Roger Dewandeler

Le dimanche 5 mai il y aura un culte en langue française à la Trinitatiskapel à Dordrecht.
C’est le pasteur Roger Dewandeler qui le présidera. Siem de Klerk nous accompagnera au piano et Irène Blom est responsable pour l’école du dimanche. Le consistoire se réunira le jeudi 9 mai. Les membres du cercle de discussion se rencontreront le lundi 13 mai à 20h00. Le sujet pour cette soirée sera encore fixé.
Le prochain culte à Breda aura lieu le dimanche 12 mai, aussi sous la conduite du pasteur Dewandeler. La deuxième collecte des deux cultes est destinée à la Mission.
Le jeudi 30 mai, Journée de l’Ascension, des Wallons de tout le pays se verront à Amsterdam pour une journée wallonne, vouée à la MDO (Mission, Diaconie et Œcoumène).
Nous pensons au président de notre consistoire, Mr. César van Walsum, qui se ressaisit d’une opération cardiaque. Bon courage !

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

 

Evènements
  • 13 juillet Bénédiction religieuse d’un mariage
  • 14 juillet: Pas de culte à Numansdorp, mais à la Trinitatiskapel à Dordrecht
  • 18 juillet Consistoire