Kerk op Dordt

Le magazine Kerk op Dordt 2020 no 14

Zondag 12 juli : Dordrecht, Trinitatiskapel 10.30 uur: Mevr. Riet Ouwehand – Struijk

Op zondag 12 juli zal diaken Riet Ouwehand in de Trinitatiskapel de dienst in het Frans leiden. Bart van Buitenen is organist, Peter Wijntje ouderling-kerkrentmeester van dienst en Irene Blom verzorgt de kindernevendienst. We zijn verheugd over het feit dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en – nog wel met aanpassingen – Eglise Wallone in Dordrecht kunnen zijn. Wat zou het ook mooi geweest zijn om ons op zondag 28 juli j.l. deelnemend aan het Zangmoment op meer plaatsen in de stad, zingend te hebben kunnen presenteren, buiten voor de deuren van onze kapel. Helaas kregen we hiervoor geen toestemming van de plaatselijke overheid: de ruimte in de Vriesestraat is te klein om met luisteraars en voorbijgangers onderling een veilige afstand te kunnen bewaren. We hebben ons daarom voorgenomen om, als in de toekomst de Corona-maatregelen zijn afgeschaft, dit zangmoment alsnog te organiseren. Beloofd!
Of we tijdens de diensten weer gaan zingen, is afhankelijk van (nieuwe) regelgeving. Hierover zal de kerkenraad op donderdagavond 9 juli een besluit nemen. Voorafgaand aan die vergadering in de Waalse kerk van Breda, zullen we samen met onze partners een maaltijd gebruiken. Een jaarlijks terugkerend belangrijk moment van samenzijn en ontmoeting!
Op deze plaats willen we ook nog eens aangeven dat de Trinitatiskapel dagelijks van 10 tot 14 uur is geopend als stiltecentrum. Het blijkt dat mensen (toeristen, stadsgenoten, of trouwe bezoekers) hier binnen komen om de stilte in de kapel te ervaren, een kaarsje te branden, te mediteren, te bidden of een gebedsintentie te schrijven. Op zondagen is de kerk hiervoor ook geopend ná de Waalse of Lutherse kerkdienst.
Vervolgens zijn ook de vroegdiensten op woensdagmorgen weer begonnen: in een nog vereenvoudigde vorm, vanaf 8.45 uur een korte Lauden, voorlopig nog zonder ontbijt.
Veel Protestantse kerken zijn gesloten op doordeweekse dagen. De stuurgroep “Kerk in de Stad” nodigt daarom van harte iedereen uit om tijdens genoemde openingstijden eens binnen te lopen!

Namens de kerkenraad, cordialement,

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com 
Voor alle overige informatie: zie elders op deze site en de “Echo Wallon”.

 

Le dimanche 12 juillet : Dordrecht, Trinitatiskapel 10h30 : Mme Riet Ouwehand-Struijk

Le dimanche 12 juillet notre diacre Riet Ouwehand présidera le culte en français. Bart van Buitenen est l’organiste, Peter Wijntje l’ancien-administrateur en service et Irene Blom est responsable pour l’école du dimanche. Nous nous réjouissons de pouvoir nous rencontrer et être Eglise Wallonne à Dordrecht, malgré qu’il y ait des adaptations.
Qu’il aurait fait beau pouvoir nous présenter comme communauté chantante le 28 juin devant le temple durant le « Moment de chant à plusieurs lieux dans la ville » ! Désolé qu’une autorisation nous n’ait pas été donnée : la rue étant trop étroite et la possibilité de la présence de beaucoup de passants et d’auditeurs. Sécurité non garantie !
Notre désir, soit décision : reprendre l’idée et chanter dans la rue des cantiques de joie, immédiatement après la période Corona !
On ne sait pas encore si on peut chanter ensemble durant le culte, cela dépend des mesures du gouvernement. Le consistoire en prendra une décision à sa réunion du 9 juillet. Antérieure à cette réunion à l’église wallonne à Breda il y aura le repas consistorial avec nos partenaires. Un moment important de rencontre, périodique et annuel !
En plus, nous mémorisons ici l’ouverture quotidienne de la Trinitatiskapel, comme centre de silence de 10 à 14 heures. Des gens (touristes, citoyens, visiteurs fidèles) y entrent pour expérimenter le silence dans le temple, pour allumer une bougie, prier, ou écrire l’intention pour une prière.  Les dimanches le temple est ouvert après un culte luthérien ou wallon. En outre les cultes-matin se tiennent encore les mercredis: simplifiés, à 8h45 des Laudes, sans petit-déjeuner, mais pourtant !
La plupart des églises protestantes sont fermées les jours de la semaine. C’est pourquoi le comité “Kerk in de Stad” invite chacun et chacune à franchir (une fois) le seuil du Vriesestraat 22.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com
Pour toute autre information, voir ce site ou l’ “Echo Wallon”.

 

Le magazine Kerk op Dordt 2020 no 13

Zondag 28 juni: Dordrecht, Trinitatiskapel 10.30 uur: ds. R.L. Dewandeler
Zondag 28 juni: Breda, Waalse kerk: 11.00 uur: ds. R. Bennahmias   

Onze vorige kerkdiensten kunnen we beschouwen als geslaagde proefdienst – in de versoepeling na de volledige lockdown. Het toegestane aantal gemeenteleden werd niet overschreden, alle noodzakelijke maatregelen werden nageleefd en de anderhalve meter afstandsregel werd, ook tijdens het koffiedrinken, steeds gerespecteerd. Dat geeft ons moed en energie om op zondag 28 juni opnieuw een dienst in de Franse taal te houden. Voor Breda zal dat dan wel de laatste dienst zijn voor de zomermaanden. Sinds jaren bestaat de afspraak dat er in de maanden juli en augustus in Breda geen diensten in het Frans gehouden worden.
In Dordrecht zullen we voorzichtig-aan onze activiteiten al wat uitbreiden.  Op 28 juni, om 13.00 uur, zal er op diverse plekken, als troost en bemoediging voor de stad een Zangmoment plaats vinden (zie elders in dit blad). Het koor van de Waalse gemeente wil hier graag een bijdrage aan leveren en in de Vriesestraat, buiten, voor de Trinitatiskapel een aantal Franse kerkliederen laten horen. Het bekende “A Toi la gloire”, kan vast door veel mensen meegezongen worden!
Op 19 juni was er een vergadering van de Generale Synode van de PKN. De synodeleden waren dit keer verdeeld over vier locaties in het land, om ook tegemoet te komen aan de recente corona-afspraken. Geagendeerd was onder andere de Visienota “Van U is de toekomst”. In dit stuk wordt een perspectief gewezen voor Kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Na vaststelling zal de nota worden toegezonden aan alle kerkenraden.
Ook werd gesproken over het rapport “Werkzaam Vermogen”. Het is van groot belang dat het geldelijk vermogen van kerken op een goede wijze wordt ingezet voor het leven en werk van de kerk.
Namens de kerkenraad, cordialement,

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com 
Voor alle overige informatie:  zie elders op deze site en de “Echo Wallon”.

 

Le dimanche 28 juin: Dordrecht, Trinitatiskapel 10h30 : pr R.L. Dewandeler
Le dimanche 28 juin: Breda, Eglise wallonne: 11h00 : pr. R. Bennahmias   

Nos cultes récemment passés peuvent être considérés comme cultes d’épreuve réussis dans les mesures du confinement atténuées. Le nombre d’assistants permis n’a pas été dépassé, toutes mesures nécessaires et la distanciation d’un mètre et demi étaient suivies, même pendant le café de l’après-culte. Cela nous donne le courage et l’énergie de continuer ! Le dimanche 28 juin il y aura de nouveau des cultes en français. Quant à Breda, ce culte-ci sera le dernier avant les vacances d’été.
A Dordrecht nous recommencerons doucement nos activités. Le dimanche 28 juin à 13h00 il y aura un « Zangmoment » : Toutes les églises de la ville sont invitées à chanter à l’extérieur de leur bâtiment. Moment de chant, mais aussi de consolation et d’encouragement. La chorale DoBre y contribuera avec plaisir et présentera quelques cantiques devant le temple, dans la Vriesestraat. Nous espérons que les passants s’arrêteront un moment et assisteront au cantique « A toi la gloire » !
Le 19 juin il y a eu une réunion du Synode Général de la PKN. Les membres du synode ont été dispersé à quatre lieux différents dans le pays – à la suite des mesures du Covid-19. A l’ordre du jour la note « L’avenir est à Toi », – perspective pour l’Église dans le contexte actuel des Pays-Bas. Après avoir été approuvé, le document sera envoyé à tous les consistoires du pays. Une deuxième discussion importante s’est tenue sur les moyens financiers des églises. Qu’ils soient mis en œuvre pour la vie et le travail de l’église.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com
Pour toute autre information, voir ce site ou l’ “Echo Wallon”.

 

Le magazine Kerk op Dordt 2020 no 12

Zondag 14 juni: Dordrecht, Trinitatiskapel 10.30 uur: ds. R. Bennahmias
Zondag 14 juni: Breda, Waalse kerk: 11.00 uur: ds. R.L. Dewandeler

Na een aantal ZOOM- en livestream-diensten mogen we op zondag 14 juni a.s. weer persoonlijk aanwezig zijn in de Waalse gemeenten van Dordrecht en Breda. Ds. Richard Bennahmias (emeritus Waals predikant) gaat voor in Dordrecht en ds. Roger Dewandeler zal de dienst in Breda leiden. De kerkenraad heeft voor beide gebouwen een gebruiksplan opgesteld. Vriendelijk doch dringend wordt ieder verzocht hieraan medewerking te verlenen en de adviezen van de kerkenraad op te volgen, in het belang van ons aller gezondheid. Mogelijk volgen er nog nieuwe, aangepaste regels. Houd a.u.b. uw mailbox in de gaten!
Ook andere kerkelijke activiteiten worden weer opgestart. De kerkenraad vergadert op 11 juni en binnen een periode van twee weken zal de Waalse gemeente vertegenwoordigd zijn in bijeenkomsten van de Commission Wallonne, de visitatiecommissie, de classis en de synode. Er valt heel wat in te halen! En overal zal rekening gehouden worden met de richtlijnen die de overheid en de PKN daarvoor opgesteld hebben.
De kerkenraad spreekt haar grote waardering uit voor de manier waarop velen aandacht hebben geschonken aan elkaar in deze lockdown-periode: we weten van talloze telefoontjes, kaartjes en zelfs cadeautjes die als troost en ter bemoediging zijn verzonden. Er zijn ook mensen die trouw hun bijdrage aan de collectes hebben overgemaakt. Het aantal bezoekers van en deelnemers aan diverse internetdiensten was groot. Dat de kerk niet alleen iets van vroeger was, moge duidelijk zijn. We zien uit naar een toekomst waarin alles weer normaal kan zijn.  

Namens de kerkenraad, cordialement,

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com
Voor alle overige informatie: elders op deze site en de “Echo Wallon”.

 

Dimanche 14 juin Dordrecht, Trinitatiskapel 10h30 : Pr R. Bennahmias
Dimanche 14 juin, Breda, Eglise wallonne : 11h00 : Pr R-.L. Dewandeler

Après avoir partagé à une série de cultes par internet, on a la permission de se rassembler aux cultes wallons de Breda et de Dordrecht à partir du 14 juin 2020 ! Le pasteur Richard Bennahmias (pasteur wallon émérite) présidera le culte à Dordrecht et le pasteur Roger Dewandeler celui au temple wallon de Breda. Le consistoire a développé un plan (Covid-19) d’utilisation pour les deux temples. On vous demande d’y coopérer et de suivre les conseils du consistoire. La santé de tous est très importante ! Il se peut qu’il y ait de nouvelles règles. Surveillez vos boîtes aux lettres électroniques !
Il y a d’autres activités ecclésiastiques qui recommencent. Le consistoire se réunit le 11 juin et en moins de quinze jours l’église wallonne sera représentée aux réunions de la Commission Wallonne, de la commission des visiteurs, de la classe (Noord-Brabant, Limburg et Réunion Wallonne) et du Synode de la PKN. Il y a beaucoup à rattraper ! Et partout on tiendra compte des directives en ce qui concerne le virus.
Le consistoire a beaucoup de respect pour la manière dont beaucoup ont prêté attention l’un à l’autre dans cette période de confinement. Il y avait des coups de téléphone innombrables, des cartes, de petits cadeaux, envoyés comme consolation et encouragement. D’autres personnes ont versé fidèlement leur contribution aux collectes. Le nombre de visiteurs et partageurs aux cultes par internet était grand. C’est clair que l’église n’était pas seulement important dans le passé.
Nous attendons avec impatience un avenir où tout puisse être normal.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com  (nouveau!)
Pour toute autre information, voir ce site ou l’ “Echo Wallon”.

 

Le magazine Kerk op Dordt 2020 no 11

Zondag 31 mei live-streamdienst vanuit de Waalse Kerk in Amsterdam
Zondag 7 juni: geen dienst van de Waalse gemeente in Dordrecht en Breda

Er is goed nieuws! Vanaf 1 juni mogen kleine groepen weer samenkomen in hun kerkgebouwen Uiteraard zijn hiervoor de door de overheid opgestelde basisregels geldig: wie ziek is blijft nog thuis; voor, tijdens en na de dienst houden we afstand van elkaar.
Het hoofdbestuur van de Protestantse Kerk in Nederland heeft daarnaast aanvullende richtlijnen bekend gemaakt. Feit is namelijk dat de situatie plaatselijk, per gemeente en per kerkgebouw heel verschillend kan zijn. Daarom is aan elke kerkenraad gevraagd een gebruiksplan op te stellen. De kerkenraad is altijd verantwoordelijk voor een goed verloop van de dienst en nu dus ook voor de toepassing van dat gebruiksplan. Als kleine gemeente betekent dit dat we voor Dordrecht en Breda (verschillende) maatregelen moeten nemen om de dienst te kunnen laten plaatsvinden. Alle leden en vrienden van onze gemeente zullen vooraf een exemplaar van het gebruiksplan ontvangen.
Op zondag 31 mei kan ieder thuis nog een livestreamdienst vanuit de Waalse kerk in Amsterdam meemaken. De link hiervoor is nog niet bekend, maar kan worden opgevraagd bij ondergetekende.
Op zondag 7 juni zal ds. Roger Dewandeler voor het eerst dan weer een middagdienst leiden in de Waalse gemeente van Middelburg. De week daarop, op zondag 14 juni zullen er weer diensten in Dordrecht en Breda worden gehouden, waarover later meer. Laten we afspreken dat we verstandig zullen omgaan met de versoepelingen die de overheid ons aanreikt.  We weten dat velen van ons verlangen naar de normale ontmoetingen in kerkdienst, vergadering, gesprekskring, koor, (weer face-à-face, maar tóch anders….).
Laten we tot slot niet vergeten dank uit te spreken naar allen die in de voorbije weken (in beeld of achter de schermen) op een fantastische manier hebben samengewerkt om Walen vanuit het hele land ook virtueel bij elkaar te brengen en houden. Iets om te onthouden en om ook van tijd te tijd te blijven toepassen in de toekomst?

Namens de kerkenraad, cordialement,

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com  (nieuw!)
Voor meer informatie zie elders op deze site of in de “Echo Wallon”.

 

Dimanche 31 mai : culte de l’Eglise wallonne d’Amsterdam par “live-stream
Dimanche 7 juin : pas de cultes wallons à Dordrecht et à Middelbourg.

Il y a de bonnes nouvelles ! Les petits groupes peuvent se rassembler dans leurs temples à partir du premier juin. Bien entendu il y a des règles, prescrits par le gouvernement : celui qui est enrhumé, a de la fièvre et tousse, reste encore chez soi. Avant, durant et après le culte on garde distance. La direction générale de la Protestantse Kerk in Nederland y a ajouté des règles supplémentaires dans un protocole général. Pourtant : les situations dans les communautés ne sont pas pareilles. Chaque temple a sa propre construction et division. C’est pourquoi tous les consistoires doivent faire un plan d’utilisation pour leurs cultes. Le consistoire local est toujours responsable pour le bon déroulement d’un culte où les assistants peuvent se sentir en sécurité.
C’est pourquoi les plans d’utilisation pour Dordrecht et Breda sont déjà partiellement différents. Tous les membres et amis de nos communautés reçoivent une copie de ce plan au préalable.
Le dimanche 31 mai vous pouvez assister à un culte wallon qui sera diffusé d’Amsterdam. Veuillez demander le lien (qui n’est pas encore connu) auprès le soussigné.
Dans l’après-midi du dimanche 7 juin on recommencera par un culte, présidé par pasteur Roger Dewandeler à Middelbourg.
Le dimanche suivant il y aura des cultes à Dordrecht (pr Richard Bennahmias) et à Breda (pr Roger Dewandeler). Convenons que nous suivrons avec intelligence le régime atténué. C’est clair que beaucoup d’entre nous désirent les rencontres normales dans un culte, une réunion, le cercle, répétition de la chorale, face-à-face, mais pourtant différemment….
Pour terminer cette communication : au nom du consistoire un grand merci à tous et à toutes qui dans un travail tellement coopératif ont réussi à rassembler des Wallons de tout le pays dans des rencontres ZOOM.
Méthode à se souvenir et garder pour d’autres moments ou occasions dans l’avenir ??

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com  (nouveau!)
Pour tout autre information, voir ce site ou l’ “Echo Wallon”.

 

Le magazine Kerk op Dordt 2020 no10

Zondag 17 en 24 mei 2020 Dordrecht en Breda: geen dienst van de Waalse gemeente in de respectievelijke kerkgebouwen.

Sommige problemen rond de kerkgang lijken nu opgelost (!) Wie slecht ter been is, zich te oud voelt, afhankelijk is van begeleiding, de afstand te ver, of parkeergeld “zondegeld” vindt ….. blijkt nu in veel gevallen diensten mee te kunnen maken via computer, livestream, of Zoom. Het aantal “aanwezigen” in deze alternatieve diensten is vaak groter dan in een reguliere Waalse dienst. Daarvan worden we blij, ondanks dat een nare en langdurige virus-epidemie hiervan de oorzaak is. Natuurlijk verlangen we weer naar de ontmoeting en het contact in levende lijve, face- à- face. De kerkenraad wenst ieder in deze omstandigheid nogmaals veel sterkte en voldoende uithoudingsvermogen toe!
Op vrijdag 1 mei heeft de uitvaartdienst plaats gevonden van het oudste lid van onze kerkelijke gemeente. Twee maanden geleden hebben we Toos Feis toegezongen vanwege haar 100e verjaardag, daarna is zij, getroffen door Corona na korte tijd overleden. Toos was 50 jaar lid van de Waalse kerk, waarvan 10 jaar scriba. Heel trouw, met veel energie en haar kenmerkende humor heeft ze – toen nog zonder computer, e-mail of printer – haar taken als secretaris uitgevoerd, waarvoor de Waalse gemeente in de aula van de Essenhof “Un grand merci” heeft uitgesproken.
We ontvingen zojuist het bericht dat Marian Nugteren na een ongelukkige val met haar fiets, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Daar werd een wervelbreuk geconstateerd. We wensen haar veel sterkte en een spoedig herstel toe.
Op verzoek van enkelen meld ik hier de landelijke site van de Waalse kerken. Met wat doorklikken vindt u daar de gegevens van diensten (via internet) van diverse Franstalige kerken en ook de meditaties, die op toerbeurt door een van onze predikanten worden verzorgd: www.egliseswallonnes.nl 
Namens de kerkenraad, cordialement,

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com  (nieuw!)
Voor alle overige informatie: zie deze elders op deze site en de “Echo Wallon”.

Les dimanches 17 et 24 mai 2020 il n’y aura pas de cultes de l’Eglise Wallonne Dordrecht et Breda dans leurs temples

Pour assister à un culte il y a des problèmes qui semblent être résolus maintenant (!) Ceux qui ont des difficultés à marcher, qui ont besoin d’être accompagnés, qui trouvent le temple trop éloigné, ou doivent se hâter après le culte à cause du prix de stationnement… tous peuvent assister à nos cultes par ordinateur, « livestream », ou « Zoom ».
Souvent le nombre d’assistants est plus grand que pour un culte wallon ordinaire dans le temple. Cela nous réjouit, malgré le fait qu’une pandémie désagréable et de longue durée en est la cause. Evidemment on désire la rencontre et le contact face-à-face. Le consistoire souhaite encore une fois à chacun dans ces circonstances :  bon courage et tenez bon!
Le vendredi 1er mai a eu lieu la cérémonie funèbre de la doyenne de notre communauté wallonne. Deux mois avant nous avions chanté pour elle à l’occasion de son anniversaire de cent ans. Puis elle a été victime du Covid-19 et elle est décédée deux semaines plus tard. Toos était membre de l’Eglise wallonne depuis 50 ans, dont 10 ans comme « scribe ». Très fidèle, pleine d’énergie et de son humour connu elle a exécuté – à l’époque sans ordinateur, courriel ou imprimante – sa tâche comme secrétaire. Pour tout ça la communauté wallonne a exprimé dans la chapelle mortuaire sa reconnaissance par des fleurs et UN GRAND MERCI.
On vient de recevoir le message que Marian Nugteren a été hospitalisée après une mauvaise chute avec son vélo qui a causé une fracture d’une des vertébrales. Nous lui souhaitons bon courage et un prompt rétablissement.
Sur la demande de quelques personnes je vous mentionne le site national des églises wallonnes. Vous y trouvez les données des cultes (par internet) de plusieurs églises francophones, autant que des méditations qui sont écrites par nos pasteurs à tour de rôle : www.egliseswallonnes.nl 

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, jacquesuitterlinde@gmail.com  (nouveau!)
Pour tout autre information, voir ce site ou l’ “Echo Wallon”.

Evènements

9 juin 20h00: Consistoire, Trinitatiskapel, Kosterij