Kerk op Dordt

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 10

Zondag 19 mei 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Mw. D. Zantingh
Zondag 26 mei 11.00 uur Eglise Wallonne Breda : Ds. R.-L. Dewandeler (H.A.)

Mw. Dieuwertje Zantingh uit Lelystad zal de dienst van zondag 19 mei a.s. leiden in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Bart van Buitenen bespeelt het orgel, Riet Ouwehand is ouderling van dienst en Blanche Makaya verzorgt de kindernevendienst. Het is goed om te memoreren dat er in Dordrecht geluidsopnamen worden gemaakt van de Waalse diensten. Als u zo’n opname thuis (nog eens) zou willen beluisteren op de computer krijgt u desgevraagd een toegangscode. In Breda is er een Franstalige dienst op zondag 26 mei, waarin ds. Roger Dewandeler zal voorgaan en het Heilig Avondmaal zal bedienen. De 2e collecte in beide diensten is voor de MDO (Mission, Diaconat, Œcumène). Graag wijzen we u op enkele activiteiten die gepland zijn, nog voor de zomer: “Divine qui vient dîner ce soir” (zaterdag 18 mei), de Journée Wallonne in Amsterdam op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) en het Pinksterweekend in Rixensart, België (op 8 en 9 juni). Als u belangstelling hebt, is het voor de organisatie zeer belangrijk dat u zich hiervoor inschrijft! De kerkenraad heeft een extra vergadering op zondagmiddag 2 juni. Gezamenlijk evalueren we dan het functioneren van ons Waals kerkbestuur: wat ging goed, wat kan beter, hoe ervaren predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hun ambt? Met de ervaring van vorig jaar zien we uit naar een weer zinvolle bijeenkomst!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl

 

Le dimanche 19 mai 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Mw. D. Zantingh
Le dimanche 26 mai 11h00 Eglise wallonne Breda: Pr. R.-L. Dewandeler (s.c.)

Mme Dieuwertje Zantingh de Lelystad présidera le culte prochain du dimanche 19 mai dans la Trinitatiskapel à Dordrecht. Bart van Buitenen jouera de l’orgue, Riet Ouwehand est ancienne de service et Blanche Makaya tiendra l’école du dimanche. Vous êtes au courant que le son des cultes wallons à Dordrecht est enregistré. Si vous voulez les écouter chez vous à l’ordinateur, veuillez demander le code d’entrée.
A Breda il y aura un culte en langue française le dimanche 26 mai, auquel Pr. Roger Dewandeler présidera. La Sainte Cène y sera célébrée.
La 2e collecte dans ces deux cultes est destinée à MDO (Mission, Diaconat, Œcumène). C’est avec plaisir que je mentionne les activités qui auront lieu avant l’été : “Divine qui vient dîner ce soir” (le samedi 18 mai), la Journée Wallonne à Amsterdam au jour de l’Ascension (le jeudi 30 mai) et le weekend de la Pentecôte à Rixensart, en Belgique, (les 8 et 9 juin). Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous! C’est très important pour l’organisation!
Une réunion spéciale aura lieu pour le consistoire l’après-midi du dimanche 2 juin. Ensemble nous évaluerons le fonctionnement de l’administration eccléciastique de la paroisse Dordrecht-Breda: qu’est-ce qui va bien, qu’est-ce qui doit être amélioré ? Le pasteur, les anciens, les diacres et les anciens-administrateurs, comment ont-ils vécu leur ministère ? Par l’expérience d’une réunion comparable de l’année passée nous attendons encore une réunion fructueuse!

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 9

Zondag 5 mei 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht : Ds. R.-L.Dewandeler
Zondag 12 mei 10.30 uur Eglise Wallonne Breda : Ds. R.-L. Dewandeler

Op zondag 5 mei is er weer een Franstalige dienst in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Ds. Roger Dewandeler zal hierin voorgaan. Siem de Klerk begeleidt de gemeentezang op de vleugel en Irene Blom verzorgt de Kindernevendienst. De kerkenraad vergadert op donderdag 9 mei. Op maandag 13 mei komt om 20.00 uur de cercle de discussion weer bij elkaar. Het onderwerp voor deze avond zal nog worden vastgesteld.
De eerstvolgende kerkdienst in Breda vindt plaats op zondag 12 mei, ook onder leiding van ds. Dewandeler. De tweede collecte in beide diensten is bestemd voor de Mission. Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, zien Walen uit het hele land elkaar op een Journée Wallonne in Amsterdam. Een dag die in het teken zal staan van MDO (Mission, Diaconie et Oecumène). Intussen denken we aan de voorzitter van onze kerkenraad, César van Walsum, die herstellende is van een hartoperatie. Veel sterkte gewenst!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 5 mai Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Pr. Roger Dewandeler
Le dimanche 12 mai Eglise Wallonne Breda 11h00 : Pr. Roger Dewandeler

Le dimanche 5 mai il y aura un culte en langue française à la Trinitatiskapel à Dordrecht.
C’est le pasteur Roger Dewandeler qui le présidera. Siem de Klerk nous accompagnera au piano et Irène Blom est responsable pour l’école du dimanche. Le consistoire se réunira le jeudi 9 mai. Les membres du cercle de discussion se rencontreront le lundi 13 mai à 20h00. Le sujet pour cette soirée sera encore fixé.
Le prochain culte à Breda aura lieu le dimanche 12 mai, aussi sous la conduite du pasteur Dewandeler. La deuxième collecte des deux cultes est destinée à la Mission.
Le jeudi 30 mai, Journée de l’Ascension, des Wallons de tout le pays se verront à Amsterdam pour une journée wallonne, vouée à la MDO (Mission, Diaconie et Œcoumène).
Nous pensons au président de notre consistoire, Mr. César van Walsum, qui se ressaisit d’une opération cardiaque. Bon courage !

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 8

Vrijdag 19 april 19.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht Vesperdienst: Ds. R.-L.Dewandeler
Zondag 21 april 10.30 uur Trinitatiskapel Dordrecht Paasdienst: Ds. R.-L. Dewandeler

De Waalse gemeente komt op Goede Vrijdag 19 april ‘s avonds om 19.30 bijeen in de Trinitatiskapel om samen met Lutherse gemeenteleden het lijden en sterven van onze Heiland te gedenken. We zullen gedeelten lezen uit “La Passion”, een gedicht van de Franse auteur Leconte de Lisle. Bijbelteksten in het Nederlands, stiltes, een gebed en telkens een couplet van een lied vormen met elkaar het liturgisch geheel van deze korte vesperdienst.
Op Paasmorgen, zondag 21 april, vanaf 10.30 uur, vieren we, opnieuw samen met de Lutherse gemeente en leden van de Eglise Wallonne in Breda het feest van de Opstanding. In deze beide diensten gaat ds. Roger Dewandeler voor. Het DoBre-koor verleent medewerking aan de gemeentezang. Bart van Buitenen bespeelt het orgel.
Belangstellenden zijn in beide diensten uiteraard van harte welkom.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl.

 

Le vendredi 19 avril 19h30 Trinitatiskapel Dordrecht Vêpres: Pr. R.-L. Dewandeler
Le dimanche 21 avril 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht Culte de Pâques: Pr. R.-L. Dewandeler

La communauté wallonne se réunira le Vendredi Saint, 19 avril à 19h30 dans la Trinitatiskapel pour commémorer la Passion du Christ. On le fera ensemble avec des membres de l’Eglise Evangélique – Luthérienne. Des textes du poème « La Passion » de l’auteur Leconte de Lisle y seront lus. Des textes bibliques en néerlandais, des silences, une prière et chaque fois une strophe d’un cantique forment l’ensemble de l’ordre de ces Vêpres.
Le matin de Pâques, le dimanche 21 avril nous célébrons, encore avec nos amis luthériens et avec des membres de l’Eglise Wallonne de Breda la fête de la Résurrection. Les deux cultes seront présidés par le pasteur Roger Dewandeler. La chorale DoBre y assistera et Bart van Buitenen jouera des orgues.
Ceux qui sont intéressés sont les bienvenus !

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 7

Zondag 7 april Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Dhr. E. Jehin
Zondag 7 april Evangelisch-Lutherse kerk Breda 11.00 uur: Ds. R.-L. Dewandeler

Op zondag 7 april is er in de Trinitatiskapel in Dordrecht weer een dienst in het Frans. Dhr. Eric Jehin uit Luik (B) zal daarin voorgaan. Ouderling van dienst is Peter Wijntje, Dick Ouwehand bespeelt het orgel en Irene Blom verzorgt de kindernevendienst. De tweede collecte is bestemd voor het Diakonaal Aandachtcentrum.
Het DoBre-koor bereidt zich voor op medewerking aan de diensten op Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. In verband met beschikbaarheid van de kerkzaal en leden vinden de repetities eenmaal per week plaats op wisselende dagen. Ieder is van harte welkom om mee te zingen. Neem daarvoor gerust contact op met ondergetekende!
In Breda verleent ds. Roger Dewandeler op zondag 7 april zijn medewerking aan een Schalmdienst die in de Lutherse kerk aldaar wordt gehouden.

Wij gedenken
Op dinsdag 19 maart waren we met velen aanwezig in de dankdienst voor het leven van Ab Blankenstijn. Ds. Dewandeler sprak woorden van dank uit namens de Waalse gemeente. Ab heeft gedurende 30 jaar zeer regelmatig onze kerkdiensten begeleid. De eerste jaren op het Johannusorgel in de Statenzaal van het Hof, en vanaf 2012, na onze verhuizing, op het prachtige oudst bespeelbare orgel van de stad, in de Trinitatiskapel. Ab sprak geen Frans, maar reageerde altijd perfect op het teken van een van de kerkenraadsleden “Je bent weer aan de beurt, Ab”. Met veel dankbaarheid zal hij in onze herinnering blijven, niet alleen om zijn orgelspel, dat altijd in dienst stond van de gemeentezang, maar ook vanwege zijn souplesse, vriendschap en zijn opgeruimde karakter. “Chapeau, Ab!”

Elders in dit blad vindt u een uitgebreider in memoriam. We wensen de familie, zijn moeder en zijn partner alle sterkte en Gods nabijheid toe.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 7 avril Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Mr. E. Jehin
Le dimanche 7 avril Eglise Luthérienne Breda 11h00 : Pr. R.-L. Dewandeler

Le dimanche 7 avril il y aura encore un culte en français à la Trinitatiskapel à Dordrecht.. Mr. Eric Jehin de Liège le présidera. Ancien de service est Peter Wijntje. Dick Ouwehand jouera des orgues et Irène Blom est responsable pour l’école du dimanche. La deuxième collecte est destinée au Diakonaal Aandachtcentrum. La chorale Do-Bre se prépare aux cultes du Vendredi-Saint, Pâques et de la Pentecôte. En rapport avec la disponibilité du temple et des chanteurs les répétitions ont lieu toutes les semaines à des jours variables. Soyez les bienvenu(es) si vous aimeriez chanter en français ! Prend contact avec le soussigné.
A Breda, le pasteur Roger Dewandeler contribuera au Culte Maillon, également le dimanche 7 avril dans le temple Luthérien là-bas.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Reconnaissance

Le mardi 18 mars nous étions nombreux présents au culte funèbre pour Ab Blankenstijn. Pasteur Dewandeler y a prononcé des mots de reconnaissance. Depuis 30 ans Ab a régulièrement accompagné nos cultes. Au début à l’orgue électronique dans le Hof et depuis 2012, après notre déménagement au temple Luthérien, aux orgues les plus anciens de la ville dans la Trinitiskapel. Ab ne parlait pas le français, mais il savait toujours parfaitement réagir quand un membre du consistoire lui donnait signe : « C’est toi maintenant, Ab ». Il restera dans nos mémoires avec beaucoup de gratitude. Pas seulement grâce à sa manière de nous accompagner – toujours en service de l’assemblée – mais aussi par sa souplesse, son amitié et son caractère de bonne humeur.
« Merci Ab, chapeau ! »

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 6

Zondag 24 maart Trinitatiskapel Dordrecht 10.30 uur: Ds. R.-L. Dewandeler
Zondag 24 maart Waalse kerk Breda 11.00 uur: Mw. D. Zantingh

Op zondag 24 maart zal in Dordrecht ds. Roger Dewandeler voorgaan. Samen vieren we dan het Heilig Avondmaal in de kring. Mw. Dieuwertje Zantingh leidt op die dag de dienst in de Waalse kerk van Breda.
In de Waalse kerken zingen en bidden we in het Frans. Een samenvatting van de preek op papier helpt daarbij om het Evangelie goed te verstaan. Ook kan er na de dienst, tijdens de koffie (in het Nederlands) worden nagesproken, uiteraard.
In veel Waalse kerken wordt op een of andere manier (extra) aandacht besteed aan de Franse cultuur. In Dordrecht gebeurt dat bijvoorbeeld door het houden van culturele avonden, met literaire of muzikale thema’s. Op vrijdag 22 maart a.s. wordt in de Trinitatiskapel de film “Welcome” vertoond, een werk van Philippe Lioret (2009). De origineel Franse versie, (ondertiteld in het Nederlands), vertelt het verhaal van een jonge Koerd die op spectaculaire wijze via Frankrijk naar Engeland probeert te komen. Na de film vertelt Mr. Yves Moulin over zijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen in Frankrijk. Om 19.00 staat de koffie klaar. Entree € 5,00. Soyez les bienvenu(e)s!
Op www.egliseswallonnes.nl vindt u berichtgeving over andere Waalse kerken in ons land.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Dimanche le 24 mars Trinitatiskapel Dordrecht 10h30 : Pr. R.-L. Dewandeler
Dimanche le 24 mars Eglise Wallonne Breda 11h00 : Mw. D. Zantingh

Le dimanche 24 mars le pasteur Roger Dewandeler présidera le culte à Dordrecht. Nous célébrerons la Sainte Cène dans le cercle. Ce même jour, Mme Dieuwertje Zantingh conduira le culte à Breda.
Dans les églises wallonnes nous chantons et prions en français. Un résumé de la prédication sur papier nous aide à mieux comprendre l’Evangile. En outre on peut en parler (en néerlandais) pendant le café après le culte.
Plusieurs églises wallonnes sont aussi un lieu représentatif de la culture francophone. A Dordrecht on organise quelques fois par an une soirée consacrée à la littérature, la chanson ou le cinéma de langue française. Le vendredi 22 mars, à la Trinitatiskapel, sera projeté le film « Welcome » de Philippe Lioret (2009), où il s’agit d’un jeune Kurde, parvenu en France, qui s’entraîne à la natation dans l’espoir de parvenir à traverser la Manche et rejoindre l’Angleterre. Après le film, Mr. Yves Moulin, nous parlera de son travail comme président bénévole de l’association « 100 pour 1 hébergement » à Mulhouse. Le café est prêt à 19h00. On vous demande une contribution de € 5,00 p.p. pour la soirée (consommation incluse). Soyez les bienvenu(e)s!
Sur www.egliseswallonnes.nl vous trouverez plus d’informations sur les autres Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Evènements
  • 13 mai 20h00 Cercle de discussion à la Trinitatiskapel
  • 18 mai Devine qui vient dîner ce soir
  • 19 mai Après le culte: Chorale à la Trinitatiskapel
  • 2 juin Après le culte: Chorale à la Trinitatiskapel
  • 2 juin Evaluation pour le consistoire
  • 8+9 juin: Visite à Rixensart (B)